مرگ

هر لحظه که می رود

هر ثانیه که می گذرد

هر دقیقه که می گذرد

هر ساعت ...هر روز ...هر شب ...هر هفته ...هر ماه ... هر سال که می گذرد .

آیا میدانی به تشییع جنازه خودمون نزدیک و نزدیکتر می شویم .

پس بیا با من مهربان باش 


/ 0 نظر / 29 بازدید